Januar
Februar
Marec
April
Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December

Smo v mesecu aprilu in pomlad prihaja v naše kraje z velikimi koraki. Skokoma se približujemo čebelarski glavni sezoni , ki ponuja čebelam vse več paše, čebelarju pa priložnost da v praksi pokaže svoje čebelarsko znanje.. V aprilu so možne še velike vremenske spremembe, ki  vplivajo na razvoj družin, zato mora čebelar svojim čebelam večkrat pošteno priskočiti na pomoč. V tem času se prične prava skrb za vzgojo močnih družin, katere bodo  lahko izkoristile glavno spomladansko pašo. Sedaj  lahko izrabimo prednosti nakladnega panja v svojo korist, kar nam bo kasneje bogato poplačano. Oblika nakladnega panja nam omogoča vse možnosti za prilagajanje velikosti in oblike prostora, podobnemu naravnemu bivališču čebel - duplu. Ker so dnevni donosi odvisni od števila čebel v čebelji družini in ker lahko velikost tega panja spreminjamo glede na moč družino,  to maksimalno izkoristimo. Da dosežemo dober in skladen razvoj  čebeljih družin v tem mesecu, jim moramo zagotoviti dovolj:   toplote, hrane in prostora.

Če  hočemo pravočasno ugotoviti vse spremembe v panju, moramo družine v tem mesecu najmanj trikrat pregledati. Ko odstranimo streho in vmesni pokrov nakladnega panja, z zamikanjem preostalih satov dokaj hitro in natančno ne da bi mečkali čebele ugotovimo število zaleženih satov, moč družine, idr. V kolikor smo matico že začeli vspodbujati k zaleganju oz. družino dražilno krmiti   ta z večjim obsegom zalege potrebuje  tudi več prostora. To družine rešijo s širjenjem gnezda proti robu panja.

Pri obilni zalogi hrane ob zalegi, širjenje plodiščnega prostora izvajamo z dodajanjem enega ali dveh praznih satov z lepo izdelanimi celicami. To satje je temnejše iz razloga, ker  so se  v prejšnji čebelarski sezoni iz njega razvile 3-4 generacije čebel. Na osnovi števila zaleženih satov se odločimo koliko praznih satov bomo dodali v prvem širjenju gnezda. Če je v čebelji družini ta čas 4 do 5 zaleženih satov lahko dodamo dva prazna sata. Postavimo jih z ene in druge strani zalege poleg satov s cvetnim prahom. Pred vlaganjem sate ogrejemo na soncu, da jih bo matica hitrejše zalegla.

Od normalnega poteka širjenja gnezda je odvisno, ali bo nastopila spomladanska kriza v panju v večjem ali manjšem obsegu. Jeseni izvaljene čebele odmirajo, na njihovo mesto pa prihajajo mlade čebele. Modra krivulja na grafu, ki nam predstavlja število starih čebel, se od konca januarja do začetka aprila počasi spušča. Rdeča krivulja na drugi strani, ki ponazarja mlade čebele, pa raste od februarja nadalje. V času, ko se  ti krivulji sekata je v panju najmanjše število čebel in ta trenutek imenujemo kritično točko v panju.


To kritično obdobje se pojavi pri nas  približno pri prehodu iz meseca  marca v april. Čim kasneje se pojavi, tem manj prizadene družine v njihovem razvoju. Nekoliko se ta kriza omili, če družino, ki je številčno oslabela utesnimo na prostor, ki ga lahko zaseda. Družinam moramo obvezno pokladati tudi sladkorno raztopino, tako da jo razbremenimo v preskrbi z vodo. Posledico kritičnega obdobja sledimo pri šibkih družinah navadno skozi vse leto. Le ob izdatni podpori z mladimi čebelami in kasneje z dodajanjem zalege to nekoliko popravimo.Velikokrat takim kritičnim obdobjem sledijo preleganja matic in družine se normalizirajo šele ob kostanjevi paši, ko je glavni del paše zaključen. Najuspešnejši ukrep v tem kritičnem trenutku je, če čebele izkoristijo dobro spomladansko pašo. Tako jih paša na vrbi ivi, borovnici in delno češnji dobesedno prerodi in v takem letu kritične dobe skoraj ne opazimo in je navadno zelo kratka

V nasprotnem  mora čebelar nujno ukrepati , sicer lahko pride do odmiranja posameznih družin. Čebelar mora  že predhodno skrbeti:

 •  da so družine zazimljene dovolj številčno
 •  da so po starosti čebele v zimski gruči čim mlajše
 •  da mlade čebele niso preveč izčrpane (pozno dokrmljene ali izčrpane od gozdne paše)
 •  da so popolnoma zdrave
 •  da imajo čim mlajšo matico
 •  da imajo popoln zimski mir
 •  da nimajo pozimi prepogostih izletov
 •  da ne prično zalegati prezgodaj 
Pri enem od prvih pregledov v aprilu, ko družine še niso tako močne, je priporočljivo da se odločimo za označevanje matic. Matico moramo najprej najti v panju. To je najlažje v dopoldanskem času, ko je največ pašnih čebel izven panja. Matica se največkrat zadržuje na stranskih satih zalege na vzhodni strani panja. Ko jo iščemo na zaleženem satu, se nam zelo rada odmakne na senčno stran, zato moramo sat obračati. Mlade matico pa imajo celo navado, da pobegnejo na stene panja. Sam označujem matice z uporabo raznih barv, ko so določene za posamezno leto. Ta način je najmanj zahteven, poleg tega pa zelo hitro najdemo matico med množico delavk, tudi v roju.

Sredi aprila je ponavadi že veliko najrazličnejšega cvetja, začne cveteti regrat, borovnica predvsem pa divja češnja, ki daje veliko cvetnega prahu in medičine, ter tako po uspešni zamenjavi generacij čebel vzbudi pri teh prvi gradilni nagon. Če so družine močne in z mladimi maticami, je že čas da  dodamo v gradnjo po eno satnico.  Ob dodajanju satnic moramo biti zelo previdni, kajti tu se nam vsaka napaka maščuje z počasnim razvojem  čebeljih družin. Npr.: vsako dodajanje satnic v sredino gnezdu pomeni razbitje mikroklime zalege. Prva satnica se  vstavi ob rob gnezda,  med prvi in drugi sat zalege z zahodne strani gnezda, tako da večina zalege ostane v toplejšem vzhodnem delu panja. Sončni žarki vzhajajočega sonca so namreč  velika pomoč čebelam, pri vzdrževanju potrebne mikroklime  panja in zalege. Z dodajanjem satnic  čebeljim družinam v tem času dosežemo več ciljev:
 • zamenjamo staro satje ki je  skladišče ostankov čebelje zalege in različnih kemičnih ostankov sredstev, ki smo jih včasih in jih še uporabljamo za zatiranje varoe.
 • z obnovo starega,  deformiranega in trotovskega satja  vzdržujemo zdrave razmere v čebelji družini
 • iz mladega satja se  izležejo večje čebele
 • zaposlimo vse čebele, katere imajo razvite žleze za izločanje voska. Zaradi tihe naravne dražilne paše v tem obdobju čebele gradijo zelo kvalitetno satje. z izgradnjo mladega satja dobimo novi delovni prostor  za intenzivno zaleganje matice
 • ko matica zeleže novo satje, se na hranjenju ličink angažirajo čebele, ki proizvajajo matični mleček

Gradnja satja, dovolj prostora za zaleganje matice in nemotek pretok feromonov v panju so ključni za preprečevanje rojenja. V slučaju da se paša prekine, moramo družinam takoj  pomagati z dodatnim krmljenjem s raztopino sladkorja in vode v razmerju 1:1.  V pitalnike vseh družin vsak drug večer vlivamo po 0,4 dl sladkornega sirupa.  Če tega ne storimo, se gradnja satnic ustavi. Čebele satnice pregrizejo ob žici in prevlečejo z zadelavino. Iz tako prekinjene gradnje ne bomo dobili nikoli lepo zgrajenega in zaleženega satja.

V kolikor smo prezimovali čebelje družine v eni nakladi, bomo pri močnih družinah nastavili že prvo mediščno naklado. Pri tem  še ne postavimo matične rešetke in tako omogočimo zaleganje matice tudi v drugi nakladi.  Mediščno naklado, dajemo le tistim družinam, ki zasedajo vse ulice v panju. To enostavno ugotovimo, tako da odkrijemo pokrov in vidimo koliko ulic zaseda družina. Priporočljivo je, da je v takšni nakladi kakšen kilogram medu, kajti tako se bodo čebele še rajši pomaknile v dodano naklado. Med v plodišču spodbuja zaleganje in spomladi  deluje kot akumulator. Konec aprila med v plodišču ni več zaželen, ker spodbuja rojilno razpoloženje. Tedaj ga odstranimo  iz plodišča in na njegovo mesto dodamo mlad sat, ali glede na okoliščine satnico.

V primeru da matico že vzpodbujamo k zaleganju in smo že prej mediščno naklado podložili pod plodiščno, sedaj ta postopek ponovimo v obratni smeri. Plodiščno  naklado postavimo sedaj na podnico, kamor tudi sodi in  nanjo  položim mediščno naklado, ki je bila do sedaj na podnici. S tem dosežemo, da se celo gnezdo z večino medenih zalog in zalego v trenutku znajde v spodnjem delu. Ker čebele zaradi svojega nagona ne trpijo medenih zalog na dnu panja, jih začno prenašati navzgor v zgornjo naklado. To prenašanje ima enak pomen, kot krmljenje. V zgornjo naklado, v kateri je veliko praznega prostora, se preseli matica in začne v njej še bolj intenzivnejše odlagati jajčeca. Veliko praznega prostora omogoča, da čebele niso utesnjene v panju. To je tudi eden od dejavnikov, ki zavirajo pojav rojilnega razpoloženja. Če  pri pregledu ugotovimo brezmatičnost oz. je družina osirotela in nima nobene možnosti da   bi nadaljevala s samostojnim življenjem, takšno  naklado s čebelami enostavno podložimo pod sosednjo ali katero drugo družino. Pomembno je, da osirotelo družino vedno podložimo izpod plodiščne naklade z močno čebeljo družino. Dodane osirotele čebele se morajo pomakniti navzgor k družini, kjer je zalega.  Da preprečimo pokol, vložimo med obe nakladi list časopisnega papirja. Priporočam pa, da slabih družin ne združujete med seboj, ampak jih rajši dodamo k močnejšim družinam - seveda brez matice. Zlato čebelarsko pravilo je, da od slabičev ne dobimo zaželenih donosov.

Kljub temu, da nekateri odsvetujejo izenačevanje  čebeljih družin tako, da dodajamo slabšim družinam sate  s pokrito zalego in čebelami , imam s tem postopkom dobre izkušnje. Vedno imam v rezervi najmanj 6 družin na  rezervnem stojišču, ki je oddaljeno več kot 3 km. Teh ne gojim samo zato, da bi imeli ob vsakem času na voljo rezervne matice, temveč tudi zato, da v njih pridobivam material, to je zalego in čebele za krepitev gospodarskih panjev. Iz teh rezervnih panjev poberem sate s pokrito zalego in  čebelami, ter jih dodam slabšim panjem. To isto ponovim  pri za ta čas  premočnih družinah na glavnem stojišču. Pokrito zalego in čebele iz teh družin sedaj vrnem   oslabljenim čebeljim družinam na rezervni lokaciji. Ker so  pašne čebele od drugod, se  ne morejo vračati v prvotne panje, ampak ostanejo na mestu kamor so dodane.  To opravilo ponovim čez dober teden in tedaj  so gospodarne čebelje družine več ali manj izenačene. Zaželjeno je da  te postopke planiramo tako, da bi čim več čebel doseglo dobo delavk in se na ta način  maksimalno poveča nabiralna moč čebelje družine, ko je v naravi glavna ali druga sigurna paša.  Ukrep sam ne poveča samo skupne moči čebeljih družin na stojišču, temveč omogoča tudi druge- obratovalno tehnične koristi.  Te so:

 • pri nadaljnjih periodičnih pregledih so pri vseh panjih, ki so približno enako močni, potrebni enaki posegi
 • potreba po večjem prostoru in s tem dodavanjem naklad  se pojavlja pri vseh družinah  približno ob istem času, kar zelo poenostavi oskrbovanje čebel
 • rojilno razpoloženje se zaradi približno enake moči družin  pojavlja v istem času
 V tem mesecu čebelja družina porabi približno 5 kg hrane. Velikokrat se zgodi, da začne v panju zaradi slabih vremenskih razmer  primanjkovati hrane, zato  moramo čebeljo družino dodatno krmiti s sladkorno raztopino v razmerju 1:1. Sladkorno-medene pogače v tem času čebele že bolj izčrpavajo, z dodatkom medu pa so čebelje družine bolj izpostavljene raznim okužbam.

Aprila ne smemo pozabiti  tudi na varojo . Za teden dni vstavimo na podnice kontrolne vložke in preverimo število odpadlih varoj. V kolikor smo čebele  proti varoi tretirali   pozno jeseni ali pozimi z oksalno kislino, bomo v posameznih panjih našli le posamezne varoje. V nasprotnem nam bo sedaj večji problem predstavljala akutna čebelja paraliza, ki  je bolezen mladih čebel delavk v tistih družinah, ko so napadene z varojo. Pred panji je veliko čebel, ki se plazijo po travi in ne morejo leteti . Izbruh bolezni je povezan s sesanjem  čebelje hemolimfe s strani varoe, kar prispeva k hitrejšemu razmnoževanja virusa v hemolimfi, ki povzroča to bolezen. Najučinkovitejši način  boja pred to nadlogo, pa je spet uspešno tretiranje čebel proti varoji. V tem mesecu  čebele opravljajo še eno veliko delo in to je opraševanje rastlin in sadnega drevja. Rastline  in sadje oprašeno z čebelami daje veliko večji donos ter boljšo kvaliteto plodov in  semena. Čebele s svojim opraševanjem prispevajo  tudi k ohranjevanju in izboljšanju lastnosti  rastlinskih vrst. Tega se slovenski sadjarji in poljedelci še ne zavedajo popolnoma, kajti drugače nam ne bi čebele v času cvetja in tudi kasneje zastrupljali z raznimi pesticidi, kar  povzroča »bujen« razvoj čebeljih družin.

Januar
Februar
Marec
April
Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December
domov | začetki | stojišče | nakladni panj | nasveti | čebele | varoja | opravila | mentor | povezave

 
   Copyright © Vlado Augušin 2006
Vlado Augušin, Mestni trg 4, 8330 Metlika, Slovenija
Oblikovanje in izvedba: p@artner